Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm