Ngành nghề đào tạo

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Thạc sĩ (01 ngành)

- Kỹ thuật Điện tử

2. Đại học (04 ngành)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử Viễn thông.

- Công nghệ Kỹ thuật Máy tính.

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Công nghệ kỹ thuật Điện tử Y sinh

3. Liên thông

- Liên thông CĐ-ĐH ngành CNKT Điện tử Viễn thông

- Liên thông TC-ĐH ngành CNKT Điện tử Viễn thông