Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông

Ngành CNKT Điện tử viễn thông

1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên chương trình CNKT Điện tử viễn thông sau khi tốt nghiệp 2-3 năm có các khả năng sau:

- PEO 1: Phát triển các giải pháp để thực hiện các công việc thiết kế, dịch vụ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Điện tử viễn thông.

- PEO 2: Làm việc chuyên nghiệp để thực hiện công việc trong môi trường đa quốc gia.

- PEO 3: Phát huy sự trung thực, trách nhiệm và cam kết chất lượng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

1) Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành CNKT Điện tử Viễn thông

2) Có khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến ngành CNKT Điện tử Viễn thông;

3) Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

4) Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;

5) Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật;

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Ngành CNKT Điện tử viễn thông4. Chương trình khung các khóa đào tạo ngành CNKT Điện tử viễn thông

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 18

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 18 (TA)

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 18 (ĐTYS)

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 18 (Liên thông)

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 17

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 17 (TA)

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 17 (Liên thông)

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 16

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 15

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 14

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 13

- Chương trình khung ngành CNKT Điện tử viễn thông khóa 12