Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu đào tạo (PEO)

Sinh viên chương trình Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu sau khi tốt nghiệp 2-3 năm có các khả năng sau:

- PEO 1: Phát triển các giải pháp để thực hiện các công việc thiết kế, dịch vụ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

- PEO 2: Làm việc chuyên nghiệp để thực hiện công việc trong môi trường quốc tế.

- PEO 3: Phát huy sự trung thực, trách nhiệm và cam kết chất lượng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (SO)

SO 1: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành học;

SO 2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành học;

SO 3: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

SO 4: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;

SO 5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

SO 6: Có khả năng áp dụng các kiến thức về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực của ngành đào tạo

SO 7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6, khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

4. Chương trình khung các khóa đào tạo

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu khóa 18

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 17

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 16

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 15

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 14

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 13

- Chương trình khung ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 12