Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

I. Ban chủ nhiệm khoa

* Trưởng khoa: TS. Hoàng Mạnh Kha

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

TS. Hoàng Mạnh Kha

Email: khahoang@haui.edu.vn

Điện thoại: 0912668779

Nhiệm vụ chính:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, thiết bị, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, bồi dưỡng phát triển đội ngũ .

- Xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển khoa.

- Phụ trách công tác mở ngành/chuyên ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình đào tạo mới.

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

- Phụ trách công tác khoa học công nghệ.

- Phụ trách công tác hành chính, truyền thông.

- Phụ trách công tác thi học sinh giỏi.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Bộ môn điện tử máy tính, Tổ hành chính.

- Sinh hoạt tại bộ môn Điện tử máy tính.

* Phó trưởng khoa: TS. Bồ Quốc Bảo

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

TS. Bồ Quốc bảo

Email: bqbao77@gmail.com
Điện thoại:0936779989

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác đào tạo đại học.

- Phụ trách công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản, thiết bị.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, kiểm định chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy...

- Phụ trách công tác thi giảng giáo viên giỏi.

- Phụ trách công tác nề nếp, kiểm soát khối lượng giảng dạy.

- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Bộ môn Điện tử viễn thông.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Điện tử viên thông.

* Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Kiệm

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

TS. Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác hợp tác doanh nghiệp.

- Phụ trách một số công tác về khoa học công nghệ: Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp đơn vị; tổng hợp công trình khoa học do cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khoa thực hiện; quản lý hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao.

- Phụ trách công tác sinh viên.

- Phụ trách công tác thực hành. thực tập, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; hoạt động 5S; phòng chống cháy nổ, thiên tai.

- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Bộ môn Điện tử công nghiệp.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Điện tử công nghiệp

II. Tổ chức Đảng, Đoàn, các bộ môn, khối văn phòng...

* Bí thư chi bộ: TS. Hoàng Mạnh Kha

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 264.

Email: khahoang@haui.edu.vn

Di động: 0912668779

* Chủ tịch Công đoàn: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0912145423

Email: anhnn0577@gmail.com

* Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Phạm Văn Chiến

Điện thoại: 0915666066

Email: vanchiendhcn@gmail.com

* Các bộ môn

- Bộ môn Điện tử máy tính: Trưởng bộ môn TS. Vũ Trung Kiên

Điện thoại: 0989 646 848

Email: vutrungkienfee@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 13 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Kỹ thuật điện tử: Trưởng bộ môn TS. Trần Đình Thông

Điện thoại: 0987891228

Email: thong77.haui@gmail.com hoặc trandinhthong@haui.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 14 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Điện tử công nghiệp: Trưởng bộ môn TS. Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 15 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Điện tử viễn thông: Trưởng bộ môn TS. Tống Văn Luyên

Điện thoai: 0979815679

Email: luyen.tv@haui.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 16 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

* Thư ký khoa: ThS. Vũ Thị Hạnh

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264.

Di động: 0967993883.

Email: vunguyenhanh80@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 12 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

* Chuyên viên làm công tác CVHT/GVCN:

- ThS. Lưu Thị Huyền. Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0865990387.

Email: luuhuyen13121982@gmail.com

- ThS. Kiều Thanh Uy. Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0913871013.

Email: thanhuykieu@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 12 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- ThS. Nguyễn Thị Uyên. Điện thoại: 0973357113

Địa chỉ: P. 1204 Tầng 12 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.