Cán bộ & Giảng viên

Cán bộ và giảng viên trong đơn vị

Hiện tại, đội ngũ cán bộ viên chức Khoa Điện tử có tổng số 47 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 37 người (chiếm 79%), PGS và Tiến sĩ 14 người (chiếm 29,8%), Thạc sĩ 26 người (chiếm 59,1%), đội ngũ nhân viên là 4 người (chiếm 8,5%), đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là 4 người (chiếm 8,5%).