Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên chương trình CNKT Máy tính sau khi tốt nghiệp 2-3 năm có các khả năng sau:

PEO 1Phát triển các giải pháp để thực hiện các công việc thiết kế, dịch vụ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Máy tính.
PEO 2Làm việc chuyên nghiệp để thực hiện công việc trong môi trường đa quốc gia.
PEO 3Phát huy sự trung thực, trách nhiệm và cam kết chất lượng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO 1Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành học;
SO 2Có khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành học;
SO 3Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;
SO 4Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;
SO 5Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính4. Chương trình khung các khóa đào tạo

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 18

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 17

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 16

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 15

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 14

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 13

- Chương trình khung ngành CNKT Máy tính khóa 12