Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).

Thực hiện thông báo số 124/TB-ĐHCN, ngày 20/07/2018 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2020-2021, khoa Điện tử đề nghị:

- Các đ/c CB-GV trong toàn khoa chủ động hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, viết phiếu đăng ký, thuyết minh và gửi về Khoa (đ/c Uy nhận) trước ngày 30 tháng 08 năm 2020.

- Các đ/c chuyên viên làm công tác chủ nhiệm triển khai thông báo này tới sinh viên các lớp được phân công phụ trách.

- Các đ/c trong BCH Liên chi đoàn triển khai thông báo này tới các Chi đoàn trong Liên chi.

Các mốc thời gian quan trọng trong thông báo cần lưu ý như sau:

- Thời hạn đăng ký: 14/09/2020
- Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn và xác nhận của trưởng đơn vị (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).
- Số sinh viên tham gia không quá 05 người/ một đề tài, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính làm chủ nhiệm đề tài.

📨 Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng lên trực tiếp Văn phòng khoa Điện tử - Tầng 12 - Nhà A1.

🔍 Thông tin chi tiết : Tải về tại đây

📝 Mẫu đăng ký và thuyết minh xem tại địa chỉ: https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/bieu-mau-hssv

Tham khảo danh sách đề tài đã được nghiệm thu năm 2019 - 2020 : Tải về

Sinh viên nên tham khảo vấn đề: SV và nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

  • Thứ Ba, 11:00 28/07/2020