Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hiện nay quản trị phần mềm đã xây dựng bổ sung chức năng cho phép Sinh viên xin rút và xử lý rút học phần trực tiếp trên hệ thống và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Sinh viên đăng ký rút học phần trên hệ thống.

Bước 1: Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên ==> Chọn mục Đăng ký học phần =>Rút học phần hoăc đường dẫnhttps://sv.dhcnhn.vn/training/removeclasslist

Bước 2: Sinh viên chọn “Thêm mới đơn => Chọn các học phần xin rút =>Gửi đơn

Sau khi gửi, hệ thống sẽ chuyển đơn xin rút học phần đến Cố vấn học tập của Sinh viên.

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Sinh viên đăng nhập và xử lý trên địa chỉ web: sv.dhcnh.vn

2. Cố vấn học tập (CVHT) xác nhận đơn.

- CVHT truy cập hệ thống đại học điện tử (https://dhcnhn.vn) ==> chọn mục Đăng ký tín chỉ =>CVHT xử lý rút học phầnhoặc đưng dn https://dhcnhn.vn/regclass/removeclasslistapp/xu-ly-don-rut-hoc-phan.htm?ctr=cvht

- CVHT Xác nhận đơn hoặc Không xác nhận đơn

Sau khi CVHT xác nhận, hệ thống sẽ chuyển đơn xin rút học phn của Sinh viên đến chuyên viên được phân công xử lý rút học phần.

Nội dung chi tiết: Tải về

Lưu đồ qui trình xử lý đơn: Tải về

  • Thứ Năm, 14:36 07/05/2020