Thông báo về việc hoàn thành Chuẩn đầu ra Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đối với SV ĐH K12, K13

Yêu cầu toàn thể các sinh viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành CĐR kỹ năng sử dụng CNTT sắp xếp thời gian đăng ký học, thi để hoàn thành khóa học đúng tiến độ.

1. Thông báo số 169/TB-ĐHCN ngày 01/10/2020 V/v hoàn thành chuẩn đầu ra Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của SV ĐH K12, K13 (tải về nội dung chi tiết)

2. Bảng số liệu thống kê kết quả học tập KNSD CNTT của từng SV ĐH K12, K13 tính đến hết ngày 30.09.2020

- Danh sách đại học khóa 12

- Danh sách đại học khóa 13

3. Kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin từ tháng 10 đến tháng 12.2020 (tải về nội dung chi tiết)

Tra cứu các thông tin khác của TT CNTT https://itc.haui.edu.vn/vn/

  • Thứ Ba, 13:29 06/10/2020