Thông báo khoa Điện tử về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy từ 6/4 đến 19/4/2020

Thực hiện thông báo số 59 ngày 03/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc lập kế hoạch làm việc đến ngày 15/4/2020 khoa Điện tử thông báo kế hoạch học trực tuyến như sau:

Xem thêm

Trung tâm CNTT thông báo lịch học trực tuyến

Thông báo Lịch học trực tuyến từ ngày 23/03/2020

Xem thêm

Thông báo khoa Điện tử về việc thực hiện kế hoạch đào tạo từ ngày 23/3/2020 đến 05/04/2020

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN ngày 20/03/2020 về Kế hoạch công tác từ ngày 23/03/2020 đến 05/04/2020, BCN khoa triển khai một số mốc thông tin cần chú ý như sau :

Xem thêm

Thông báo khảo sát chương trình thực tập tốt nghiệp năm 2020

Nhằm nắm bắt thông tin các đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập, cải tiến công tác tổ chức và nâng cao chất lượng chương trình thực tập của trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Thông báo về việc thực hiện ĐATN cho sinh viên Đại học chính quy Khóa 11

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K11 và Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ký ngày 14/02/2019, về việc Ban hành Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Xem thêm

Thông báo mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2019 -2020

Căn cứ vào số lượng đăng ký học tập đến ngày 14/02/2020 nhà trường thông báo danh sách lớp được mở, không mở như sau

Xem thêm

Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án Tốt nghiệp sau khi duyệt đơn

Sau khi tiếp nhận đơn xin xem xét làm đồ án của sinh viên khoa điện tử tiến hành rà soát và tổng hợp kết quả báo cáo nhà trường, kết quả được duyệt như sau:

Xem thêm

Kết quả dự kiến xét học tiếp lên HK2 năm học 2019-2020

Sau mỗi học kỳ căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy nhà trường tổ chức xét học tiếp, xếp hạng năm đào tạo và học lực của các sinh viên

Xem thêm