Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hiện nay quản trị phần mềm đã xây dựng bổ sung chức năng cho phép Sinh viên xin rút và xử lý rút học phần trực tiếp trên hệ thống và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Xem thêm

Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Xem thêm