Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Truyền thông và Mạng máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm