Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Cố vấn học tập (CVHT) là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo lớp được phân công phụ trách.

Xem thêm

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hiện nay quản trị phần mềm đã xây dựng bổ sung chức năng cho phép Sinh viên xin rút và xử lý rút học phần trực tiếp trên hệ thống và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Xem thêm