Thông báo mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2019 -2020

Căn cứ vào số lượng đăng ký học tập đến ngày 14/02/2020 nhà trường thông báo danh sách lớp được mở, không mở như sau

Xem thêm

Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án Tốt nghiệp sau khi duyệt đơn

Sau khi tiếp nhận đơn xin xem xét làm đồ án của sinh viên khoa điện tử tiến hành rà soát và tổng hợp kết quả báo cáo nhà trường, kết quả được duyệt như sau:

Xem thêm

Kết quả dự kiến xét học tiếp lên HK2 năm học 2019-2020

Sau mỗi học kỳ căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy nhà trường tổ chức xét học tiếp, xếp hạng năm đào tạo và học lực của các sinh viên

Xem thêm