Kế hoạch xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên Đại học (kỳ 1 năm 2024 - 2025)

Căn cứ các qui chế, qui định liên quan đến lĩnh vực giáo dục của Nhà nước và nhà trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch xét công nhận két quả học tập và chuyển đổi tín chỉ chi tiết như sau:

1. Quyết định số 336/QĐ-ĐHCN ngày 20/3/2024 V/v Qui định thạm thời "công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội" (Sinh viên nghiên cứu kỹ điều 6)

2. Kế hoạch số 331/KH-ĐHCN ngày 10 tháng 7 năm 2024 V/v xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên trình độ đại học học kỳ 1 năm học 2024 - 2025. (Sinh viên nghiên cứu kỹ phụ lục)

Nội dung chi tiết xem quyết định và kế hoạch gửi kèm theo:

- Quyết định số 336/QĐ-ĐHCN ngày 20/3/2024

- Kế hoạch số 331/KH-ĐHCN ngày 10/7/2024

- Biểu mẫu 05 dành cho sinh viên

Căn cứ Kế hoạch đã ban hành các sinh viên liên quan căn cứ phụ lục kế hoạch đã qui định thời gian cho từng hạng mục; gửi đơn kèm theo hồ sơ minh chứng về văn phòng khoa Điện tử (Phòng 1402 nhà A1) đúng thời gian để đảm bảo kế hoạch và quyền lợi.

  • Thứ Năm, 09:44 11/07/2024