Thông báo triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp

Ban chủ nhiệm khoa Điện tử ban hành thông báo triển khai học phần đồ án tốt nghiệp cho các chương trình đào tạo khóa 14 do khoa Điện tử quản lý

Nội dung chi tiết trong File gửi kèm :

- Tải về nội dung thông báo làm đồ án

- Danh sách đủ điều kiện làm đồ án

SV lưu ý: Căn cứ vào danh sách CBHD và tên các đề tài tương ứng (phụ lục 2) chủ động liên hệ với CBHD và đăng ký CBHD và tên đề tài theo nhóm SV đảm bảo đúng qui định. Hoàn thành đăng ký trước 11h30 ngày 11/03/2023.

  • Thứ Sáu, 11:35 10/03/2023