Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023"

Đảng uỷ Nhà trường ban hành kế hoạch Hưởng ứng "Cuộc thi chính luận bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội". Đây là cuộc thi lớn, được Đảng uỷ khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát động, Đảng uỷ Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban chuyên môn để tổ chức cuộc thi. (chi tiết trong file đính kèm)

1. Mục đích của Cuộc thi

Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát động `Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023`

2. Đối tượng dự thi

Đảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

- Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

- Với các tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip.

4. Chủ đề tác phẩm

Tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

5. Thời gian

Thời gian viết bài tham gia dự thi: từ 31/03/2023 đến 30/04/2023.
6. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Văn Phòng Đảng ủy, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, TP Hà Nội

----------
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tổ chức cuộc thi; Thể lệ cuộc thi, Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi Tải về tại đây.

  • Thứ Hai, 13:21 03/04/2023