Thông báo mở lớp học phần tháng 3 năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường về việc mở lớp học phần cho sinh viên đăng ký học. Thời gian bắt đầu học từ 22/3/2021 đến 09/05/2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế sinh viên đăng ký học phần; khoa yêu cầu các sinh viên hiện tại đang còn nợ môn; có nguyện vọng học lại, học cải thiện khẩn trương làm đơn xin mở lớp học phần, nộp đơn về văn phòng khoa muộn nhất ngày thứ ba, 16/3/2021 để khoa báo cáo nhà trường xem xét quyết định mở lớp cho sinh viên đăng ký.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

* Thời gian nhận đơn mở lớp muộn nhất: 9h00, thứ 3 ngày 16/3/2021.

* Thời gian đăng ký trên trang đại học điện tử xong trước: 16h00 ngày 19/3/2021

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành nợ học phí; trực tiếp lên văn phòng khoa nộp đơn và ký vào đơn xin mở lớp; (những sinh viên đi thực tập không thuộc địa phận Hà Nội gửi đơn qua email thanhuykieu@gmail.com hoặc thầy cô CVHT).

Nhận được thông báo này, yêu cầu GVCN, Giáo vụ khoa, CVHT và các sinh viên có liên quan thực hiện gấp.

Đơn xin mở lớp và các biểu mẫu liên quan: fee.haui.edu.vn

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

  • Thứ Tư, 10:30 10/03/2021

Tags: Mở lớp