Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH Khóa 12

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên các lớp Đại học K12 và sinh viên các khóa chưa hoàn thành TTTN và ĐATN

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên các lớp Đại học K12, sinh viên Liên thông Cao đẳng nghề - Đại học K14 và SV các khóa trước còn nợ các học phần TTTN và ĐATN do khoa Điện tử quản lý (gồm ngành các ngành: CNKT Điện tử Viễn thông, CNKT Máy tính, Mạng máy tính & Truyền thống dữ liệu). Cụ thể như sau:

1. Sinh viên thuộc các đối tượng trên căn cứ vào danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn (phụ lục 1) để đăng ký giảng viên hướng dẫn TTTN theo mẫu DK01 (phụ lục 2). Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu làm thêm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu 1 tải về) Hoàn thành các xác nhận của mẫu này nộp về văn phòng khoa trước ngày 20/12/2020.

Mặt khác nhà trường đã và đang liên hệ các doanh nghiệp để tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp; do vậy các em sinh viên cần theo dõi các thông báo của khoa và nhà trường để cập nhật.

Thời hạn đăng ký: từ ngày18/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020.

Sinh viên nộp bản đăng ký giảng viên hướng dẫn và đơn xin thực tập ngoài trường cho cô Lưu Thị Huyền hoặc thầy Kiều Thanh Uy tại văn phòng Khoa (chú ý phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn, giảng viên khi ký đồng ý hướng dẫn sinh viên phải kiểm soát số lượng theo quy định ở mục 2) trong khoảng thời gian đăng ký.

Với các sinh viên không liên hệ được giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.

Công bố danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TTTN: 22/12/2020

2. Số lượng sinh viên mỗi giảng viên có thể hướng dẫn (trường hợp đặc biệt do Trưởng khoa quyết định):

Hệ

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

ĐH K12

≤ 17 sinh viên

≤ 10 sinh viên(*)

(*): Đối với GVHD có trình độ Tiến sĩ, số lượng tối đa là 15 SV.

3. Sinh viên làm ĐATN (Khoa sẽ thông báo về việc thực hiện làm ĐATN sau khi có thông báo chính thức từ trường) sẽ được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2. Nếu số lượng SV/GV vượt quá định mức cho phép, Trưởng bộ môn báo cáo Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết.

4. Sinh viên làm TTTN phải có Phiếu giao thực tập tốt nghiệp (phụ lục 3) và được Trưởng khoa duyệt trước khi thực hiện.

Hạn nộp Phiếu giao thực tập tốt nghiệp: GVHD nộp phiếu giao TTTN cho giáo vụ khoa muộn nhất ngày 04/01/2021.

- Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu:

+ SV làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp theo mẫu 1 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ GVCN lập danh sách theo mẫu 2, 3 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường). Đ/c Kiều Thanh Uy tổng hợp danh sách SV đăng ký TTTN và các biểu mẫu đăng ký gửi về TT Hợp tác doanh nghiệp trước ngày 25/12/2020 để hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho SV theo đúng quy định tại thông báo số 188/TB-ĐHCN ngày 02/11/2020 (tải thông báo) .

+ Ngoài việc hoàn thành các biểu mẫu đăng ký, SV phải thực hiện đăng ký vào các lớp học phần TTTN qua mạng internet trong thời gian quy định của nhà trường tại trang web https://sv.dhcnhn.vn.

+ GVHD thực hiện lấy ý kiến khảo sát doanh nghiệp 01 tuần trước khi kết thúc thực tập theo mẫu 4(QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ Khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực hiện trả lời khảo sát thực tập trên hệ thống Đại học điện tử. GVHD có trách nhiệm kiểm tra việc hoàn thành khảo sát TTTN và xác nhận vào quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên.

5. Trong quá trình làm TTTN và ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Khoa chỉ giữ lại các mô hình học cụ làm theo kế hoạch của Khoa và được Giám hiệu phê duyệt, sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí sau khi được Nhà trường nghiệm thu.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Nội dung chi tiết (tải về)

  • Thứ Năm, 14:12 19/11/2020